چشمانم

    

 

              چشم هایم را به بیمارستان می برم..

            نمی دانم چه مرگشان شده!

     هر شب در خواب جایشان را خیس می کنند…!

 

                   2

    

/ 50 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
*منم تنهایی*

درد من حصار دور برکه نیست درد زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نمی کند [تشویش] سلام خوبی؟[گل][قلب] یه چیزی ...!!! بدو بیا اپم .ببخشید که دیر به دیر بهت سر میزنم مهربونم[لبخند][گل] راستی اپت خیلی خوشگله [گل][بوسه][گل]

*منم تنهایی*

درد من حصار دور برکه نیست درد زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نمی کند [تشویش] سلام خوبی؟[گل][قلب] یه چیزی ...!!! بدو بیا اپم .ببخشید که دیر به دیر بهت سر میزنم مهربونم[لبخند][گل] راستی اپت خیلی خوشگله [گل][بوسه][گل]

*منم تنهایی*

درد من حصار دور برکه نیست درد زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نمی کند [تشویش] سلام خوبی؟[گل][قلب] یه چیزی ...!!! بدو بیا اپم .ببخشید که دیر به دیر بهت سر میزنم مهربونم[لبخند][گل] راستی اپت خیلی خوشگله [گل][بوسه][گل]

*منم تنهایی*

درد من حصار دور برکه نیست درد زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نمی کند [تشویش] سلام خوبی؟[گل][قلب] یه چیزی ...!!! بدو بیا اپم .ببخشید که دیر به دیر بهت سر میزنم مهربونم[لبخند][گل] راستی اپت خیلی خوشگله [گل][بوسه][گل]

*منم تنهایی*

درد من حصار دور برکه نیست درد زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نمی کند [تشویش] سلام خوبی؟[گل][قلب] یه چیزی ...!!! بدو بیا اپم .ببخشید که دیر به دیر بهت سر میزنم مهربونم[لبخند][گل] راستی اپت خیلی خوشگله [گل][بوسه][گل]

*منم تنهایی*

درد من حصار دور برکه نیست درد زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نمی کند [تشویش] سلام خوبی؟[گل][قلب] یه چیزی ...!!! بدو بیا اپم .ببخشید که دیر به دیر بهت سر میزنم مهربونم[لبخند][گل] راستی اپت خیلی خوشگله [گل][بوسه][گل]

*منم تنهایی*

درد من حصار دور برکه نیست درد زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نمی کند [تشویش] سلام خوبی؟[گل][قلب] یه چیزی ...!!! بدو بیا اپم .ببخشید که دیر به دیر بهت سر میزنم مهربونم[لبخند][گل] راستی اپت خیلی خوشگله [گل][بوسه][گل]

*منم تنهایی*

درد من حصار دور برکه نیست درد زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نمی کند [تشویش] سلام خوبی؟[گل][قلب] یه چیزی ...!!! بدو بیا اپم .ببخشید که دیر به دیر بهت سر میزنم مهربونم[لبخند][گل] راستی اپت خیلی خوشگله [گل][بوسه][گل]