بگم سلام دل میگیره     

بگم علیک دل میمیره 

فقط میگم دوست دارم

اینجور دل آروم میگیره

 

 

قلب من به قلب توخورده گره

نکنه ناز کنی

 باز کنی این 2 گره

 

 

حال من خیلی عجیبه دوست دارم پیشم بشینی
من نگاهت کنم و تو، تو چشام عشقو ببینی
اولش گفتم یه حسه یا یه احترام ساده
اما بعد دیدم که عشقه آخه اندازش زیاده...

 

 

/ 14 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رامین

سلام اومدم بگم اپم [لبخند] بیایی ها منتظرم دیگه این اخرین اپ هست تا 2 ماه به خاطر امتحانات دانشگاه نیستم منتظرتم بیا[گل][قلب]

رامین

سلام چرا خبر نمیدی بیام بخونم [سوال] ولی زیبا بود خیلی خیلی عالی بود گلم

نداتنها

$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپیم و منتظر _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____بیایااااا__________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*°*♥-..~~~~ _..-♥*°*♥-.._

رامین

سلام با اپ محرم اومدم منتظرتم بیا [گل]

ali.bf

#####__#_____#____###_________ #_____ _____#__#_____#___#____#________#_____ _____#__#_آپـــــم#__#بدم بيا_#_______#_____ #####__#_____#__#______#_______#_____ _____#___#___#___#______#_______#_____ _____#____#_#_____#____#نظريادت نره#_____ #####_____#_______###_____#####___

هیوا

قشنگ بود

دل تهنا

شایداونجوری که باید قدرتو من ندونستم حرفایی بود توی قلبم که نگفتم نتونستم...

نداتنها

$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپيم و منتظر _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____بيايااااا__________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بيااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~ _..-?*°*?-.._

رسول

برای محبت هایی که عمیقند، ندیدن و نبودن هرگز به معنای از یاد بردن نیست.